Koalicja CSR Watch Polska

 

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu wraz z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, Clean Clothes Polska oraz Fundacją Frank Bold Poland zainicjował powstanie koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu i innych organizacji/instytucji – Koalicję CSR Watch Polska. Od listopada 2015 r. Koalicja jest członkiem międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych OECD Watch.

Mimo że wiele organizacji w Polsce odnosi się w swojej działalności do problematyki praw człowieka w kontekście biznesu i wypracowała w tym obszarze unikalną ekspertyzę, ograniczony poziom interakcji pomiędzy organizacjami, i niewystarczająca koordynacja skutkują niższą efektywnością działań niż byłaby możliwa, gdyby miała wsparcie innych organizacji o zbliżonym profilu.

Odpowiedzią na te wyzwania było utworzenie nieformalnej koalicji, zrzeszającej organizacje społeczeństwa obywatelskiego z terenu całej Polski, którym bliskie są działania na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka w kontekście biznesu zgodnie z duchem Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, przyczynianie się do tworzenia sprzyjającego zmianie paradygmatu w tym zakresie poprzez wpływ na otoczenie prawne, promowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich oraz idei sprawiedliwego handlu.

Mamy nadzieję, że koalicja poprzez:

 • koordynację działań i wypracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach z zakresu praw człowieka i biznesu (np. sprawozdawanie danych pozafinansowych, odpowiedzialne zamówienia publiczne, system ochrony sygnalistów);
 • wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się i podnoszenie kompetencji (np. w ramach networkingowo-koordynacyjnych spotkań kwartalnych połączonych z warsztatami tematycznymi);
 • wspólne działania rzecznicze adresowane zarówno do podmiotów administracji publicznej jak i biznesu, m.in.:
  • działania rzecznicze skierowane m.in. do KPRM, wybranych ministerstw i Parlamentu, dot. wypracowania przez Rząd RP systemowej odpowiedzi w postaci Krajowego Planu Wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka na braki w zakresie przestrzegania praw człowieka i standardów międzynarodowych w kontekście biznesu w Polsce;
  • działania na rzecz utworzenia Komitetu Sterującego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD i doprowadzenie do zmiany modelu funkcjonowania KPK OECD w Polsce, na bardziej niezależny i wiarygodny.
  • działania na rzecz wdrożenia regulacji Unii Europejskiej ws. raportowania danych pozafinansowych;
 • aktywne włączenie polskich organizacji pozarządowych w dyskusje i działania międzynarodowych sieci organizacji pozarządowych, takich jak European Coalition for Corporate Justice czy OECD Watch, w tym zostanie członkiem tychże organizacji;
 • wspólne projekty (np. wypracowanie społecznej propozycji Krajowego Planu Wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka);
 • wspieranie się w ramach dostępnych zasobów;

przyczyni się nie tylko do zwiększenia efektywności działań poszczególnych organizacji, ale i pozwoli na realizację zadań mających na celu osiągnięcie zmian systemowych, zbyt dużych na barki pojedynczych organizacji.

Koalicja

jest otwarta dla wszystkich organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarach związanych tematycznie z odpowiedzialnością biznesu, którym bliskie są cele koalicji. Organizacje, które chciałaby dołączyć do koalicji, prosimy o kontakt na adres office@pihrb.org.

Inicjatywy i stanowiska Koalicji