PRAWA CZŁOWIEKA I BIZNES – DIALOG SPOŁECZNY POST-COVID19

Chcemy wypracować nowy,
angażujący model
dialogu społecznego

Chcemy usłyszeć
Twój głos

Chcemy zdobyte rozwiązania
przełożyć na rekomendacje
dla rządu

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka jasno określają odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka. Niestety, krajowe regulacje prawne, które poprzez swoją zgodność z Wytycznymi ONZ powinny chronić pracowników i nakreślać biznesowi ramy właściwego postępowania, okazują się być nieadekwatne do bieżących potrzeb. Kryzys ekonomiczny spowodowany COVID-19 jeszcze bardziej uwypuklił te rozbieżności. Pokazał, między innymi, brak odpowiednich dla takiej sytuacji form i zakresu dialogu społeczno-obywatelskiego. Skuteczny dialog społeczno-obywatelski powinien być istotą dobrze funkcjonującego państwa, w którym obywatele różnych grup mają nie tylko poczucie, że ich głos jest słyszany, ale że ma także wpływ na działania administracji państwowej.Przy obecnej polaryzacji społeczeństwa, idea dialogu nabiera jeszcze większego znaczenia.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Islandii (Háskóli Íslands), a w szczególności prof. Jón Ólafssonem, kierownikiem projektu Democratic Constitutional Design oraz prof. Salvör Nordal, Rzeczniczką Praw Dziecka Islandii.

Ponadto, nieformalnym partnerem projektu jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, której eksperci i ekspertki konsultacjami w zakresie dostępności wsparli nasze prace

1. Przygotowanie i współpraca

Dzięki znakomitym ekspertom, łączącym podejście akademickie z praktyczną znajomością analizowanych procesów, mamy możliwość skorzystania z doświadczeń islandzkiego procesu konstytucyjnego, który miał na celu wynegocjowanie „nowej umowy” społecznej i odbudowanie zaufania do państwa po kryzysie 2008 (PIHRB Report Series 1/2021 – report „Islandzki proces konstytucyjny w latach 2010-2020”). Wnioski, dobre praktyki, inspiracje wynikające z tego procesu posłużą nam szczególnie podczas konsultacji pilotażowych w miastach. Chcemy w nich wykorzystać elementy modelu demokracji deliberatywnej, a więc takiej, w której uczestnicy konsultacji nie tylko wyrażają swoje zdanie na dany temat w grupie podobnie myślących ludzi, ale biorą udział w dynamicznym procesie prezentowania poglądów i podejmowania decyzji. W modelu tym chodzi m.in. o zaszczepienie bezstronności i otwartości na różne punkty widzenia – swobodne prezentowanie poglądów własnych, akceptację dla opinii oponentów oraz zgodę co do wypracowanych konkluzji.

W procesie wypracowywania jak najlepszej metodologii dla pilotażowych konsultacji deliberatywnych online wspierać nas będą także członkowie Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą:

 • Stanisław Alwasiak, Członek Rady Fundacji PIHRB
 • Robert Gawlik, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, UM Przemyśl
 • Michał Kotwa, Dyrektor Centrum Dialogu Obywatelskiego, UM Legnica
 • Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor i członek Zarządu Fundacji Frank Bold, wiceprezes PIHRB
 • Martyna Kwiatkowska, coach, trenerka, facylitatorka
 • Marta Nazaruk-Napora, Lubelska Grupa Badawcza
 • Patryk Pawełczak, Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Urząd Miasta Poznania
 • Joanna Szymonek, Przewodnicząca Rady Fundacji PIHRB
 • Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans, UM Częstochowy

Ponadto, konsultacjami w zakresie dostępności wsparli nasze prace eksperci i ekspertki z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

2. Konsultacje on-line

Trwają prace administracji rządowej nad projektem dokumentu Drugi „Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024” (2. KPD). W ramach tych prac, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które koordynuje ten proces, zobowiązane jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, w których może wziąć udział każdy obywatel. Jeśli zechcesz odpowiedzieć na apel MSZ, zajrzyj na stronę  Ministerstwa poświęconą Krajowym Planom Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/krajowy-plan-dzialania-na-rzecz-wdrazania-wytycznych-onz-dotyczacych-biznesu-i-praw-czlowieka-2017-2020)

UWAGA! Link do projektu 2. KPD oraz informacja o sposobie zgłaszania uwag znajdują się w ramce. Ewentualne uwagi do projektu dokumentu „Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024” (KPD) można zgłaszać do dnia 1 lipca 2021 r. na adres  agnieszka.wielowieyska@msz.gov.pl.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że poziom szczegółowości oraz ilość materiałów, z którymi trzeba się zapoznać, mogą okazać się dużą barierą dla wielu osób, a to skutkować znikomą liczbą czynnych uczestników konsultacji, a tym samym informacji zwrotnej. Tymczasem my chcemy, aby jak najwięcej osób wyraziło swoje zdanie na temat działań jakie powinien podjąć rząd by poprawić poszanowanie praw człowieka w biznesie. Twoich praw!

Wykorzystaliśmy więc naszą znajomość tematu i przygotowaliśmy ANKIETĘ, która w przyjaznej formie odnosi się do zagadnień podlegających obecnie konsultacjom i poddaje pod rozwagę czy działania przewidziane w projekcie są wystarczające oraz poddaje pod opinię społeczną nasze rekomendacje. Wystarczy, że wyrazisz swoją opinię, powiesz co według Ciebie jest priorytetem na najbliższe 4 lata, które z proponowanych przez rząd działań są wystarczające, a które powinny zostać wzmocnione. Zebrane informacje włączymy do naszych rekomendacji dla działań rządu. Liczymy na Twój głos w kwestii Twoich praw!

UWAGA! KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU 2. KPD ZAKOŃCZYŁY SIĘ. 

WYNIKI ANKIETY

Jeśli jesteście ciekawi jak zagłosowały osoby, które wypełniły naszą ankietę – wyniki znajdziecie TUTAJ.

Wyniki ankiety wraz z podanymi przez respondentów rekomendacjami przekazaliśmy MSZ z początkiem lipca, a następnie otrzymaliśmy informację, że materiał ten został rozesłany do właściwych ministerstw. To oznacza, że głos ankietowanych zostanie usłyszany przez osoby odpowiedzialne za decyzje w tym zakresie.  A czy wysłuchany? To się okaże. Gdy zostanie opublikowany finalny 2. KPD po jego przyjęciu przez KPRM, wówczas poinformujemy Was, które z rekomendacji zostały w nim uwzględnione, a które nie.

3. Konsultacje pilotażowe w miastach

W ramach projektu zostanie zaprojektowana i przetestowana nowa formuła przeprowadzania deliberacyjnych konsultacji społecznych (dalej: konsultacje), które umożliwiają udział społeczeństwa w dyskusji dotyczącej spraw dla niego istotnych oraz w demokratycznym podejmowaniu decyzji. Przedmiotem konsultacji mogą być sprawy lokalnej społeczności, regionu lub państwa. W tym projekcie rekomendacje to propozycje rozwiązań lub działań, które powinien podjąć polski rząd. Celem ich jest poprawa poszanowania praw człowieka przez biznes.

Do zajęcia się danym tematem zaprasza się grupę mieszkańców, reprezentatywną (charakterystyczną)  dla danego miejsca. Najważniejszym elementem konsultacji jest dyskusja, która umożliwia uczestnikom spotkania poznanie perspektywy i opinii innych osób oraz prowadzi do wskazania rekomendacji.

W ramach projektu, deliberacyjne konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w trzech miastach:

Ze względu na pandemię COVID-19 odbędą się w formule on-line.

Jeśli chcesz wziąć udział w konsultacjach – WYPEŁNIJ ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ

Więcej informacji informacji na temat przebiegu konsultacji i ich tematów, jak również informację w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane w ankiecie rekrutacyjnej.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK KONSULTACJI 

1) Przewodnik po konsultacjach dla uczestników i uczestniczek

2) Informacja na temat przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem zgody na przetwarzanie danych osobowych (tzw. klauzula RODO)

3) Przewodnik techniczny po platformie Zoom (wersja finalna) 

a) Zoom na komputerze,  np. filmy instruktażowe (1) Instalacja programu Zoom na komputerze; (2) Video instrukcja dla początkujących (na komputer);

b) Zoom na telefonie:  Video instrukcja jak zainstalować i korzystać z Zoom na smartfonie/telefonie

 

MATERIAŁY MERYTORYCZNE: 

 1. Wprowadzenie do tematu 1 – Zakaz importu 
 2. Wprowadzenie do tematu 2 – Należyta staranność a MŚP 
 3. Zasady dobrej rozmowy 

 

PODSUMOWANIE DELIBERATERII:

4. Konferencja międzynarodowa

28 września 2021 r. w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się Konferencja międzynarodowa pt. „Deliberateria – przestrzeń do dialogu”. Organizowana przez PIHRB we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim konferencja, będzie okazją do zaprezentowania doświadczeń z pilotażowych konsultacji w miastach oraz doświadczeń islandzkich, stanowiących inspirację do naszych działań. Konferencji towarzyszyć będzie warsztat dla osób chcących bliżej zapoznać się ze specyfiką facylitowania spotkań organizowanych w formie deliberaterii. Szczegółowe informacje na temat konferencji i warsztatu zamieszczono TUTAJ.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, napisz do nas na: office@pihrb.org