Wspólne oświadczenie Koalicji na rzecz Równych Szans, Koalicji CSR Watch Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i innych organizacji

Pełny tekst oświadczenia (PDF)

Kilkadziesiąt organizacji społecznych w oświadczeniu wydanym w dniu 2 czerwca wyraziło oburzenie postawieniem zarzutów kierowniczce ds. zarządzania zasobami ludzkimi sieci IKEA w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracownikowi, który zamieścił w intranecie firmy wpisu zawierającego cytat ze Starego Testamentu o potrzebie karania śmiercią osób homoseksualnych oraz odmówił jego usunięcia.

Oświadczenie wydało wspólnie kilkadziesiąt organizacji społecznych – zrzeszonych w Koalicji na rzecz Równych Szans (koordynowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego) – nieformalnej platformie kilkudziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji w całej Polsce , a także zrzeszonych w Koalicji CSR Watch Polska (koordynowanej przez PIHRB), której członkami są organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności.

Organizacje stoją na stanowisku, że pracodawca zrealizował ciążące na nim obowiązki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy – „brak reakcji stanowiłby przyzwolenie i niebezpieczny wyłom w systemie ochrony praw człowieka pracownic i pracowników, ich poczuciu bezpieczeństwa i godności, byłby naruszeniem wewnętrznych norm i reguł obowiązujących w Grupie IKEA, zasad współżycia społecznego, jak również stanowiłby podstawę odpowiedzialności prawnej pracodawcy. Obowiązek moralny i prawny reagowania na dyskryminację i nawoływanie do przemocy wobec drugiego człowieka spoczywa na wszystkich nas, a na pracodawcy w szczególności” – czytamy w oświadczeniu.

Organizacje obawiają się tzw. „efektu mrożącego” – prowadzenie postępowania karnego wobec osoby realizującej obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji może zniechęcać innych pracodawców do podejmowania skutecznych działań na rzecz realizacji zasady równego traktowania w miejscu pracy.