Prezentacje i wystąpienia eksperckie

 • 2.12.2016, Kopenhaga – Seminarium eksperckie dot. roli i wdrażania Rekomendacji Rady Ministrów Rady Europy dot. biznesu i praw człowieka. Udział prezeski PIHRB, Beaty Faracik, w panelu dyskusyjnym.
 • 11.2016, Oslo – SMART Week – Prezentacja Beaty Faracik podczas SMART Week nt. barier dla zrównoważonych zamówień publicznych.
 • 14.03.2016, Warszawa/OnlineWebinar zrealizowany we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu nt. raportowania informacji niefinansowych z zakresu praw człowieka przez firmy. Webinar jest dostępny na portalu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tMpkicplQ8c
 • 14.03.2016, Warszawa – Seminarium zrealizowane we współpracy z firmą MAZARS Polska pt. „How companies can implement processes to mitigate the risks  arising out of poor practices and benefit from the best practices in the supply chain”. Więcej informacji jest dostępnych w Aktualnościach.
 • 16.06.2015, Warszawa – Debata „Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji” z okazji „25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka inaugurująca projekt edukacyjny HFPC oraz Polskiej Rady Biznesu.  Nagranie z debaty 
 • 25.05.2015, Warszawa – Spotkanie organizacji pozarządowych „Zrównoważone zamówienia publiczne. Monitoring prawa i standardów”. Celem spotkania było zawiązanie współpracy organizacji pozarządowych w celu wspólnego rzecznictwa dążącego do wzmocnienia stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Prezentacja ekspertek PIHRB, Beaty Faracik i Joanny Szymonek, poświęcona wynikom badań dot. Zrównoważonych Zamówień Publicznych oraz rekomendacjom dla różnych aktorów życia publicznego wypracowane na ich podstawie, stanowiła wstęp do debaty na temat oraz wspólnego stanowiska  i przyszłych rekomendacji NGOs do instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie ZZP w kontekście planowanych zmian prawnych związanych z koniecznością wdrożenia w Polsce dyrektywy UE 2014/24/UE . Debata była realizowana przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie w ramach projektu „Zrównoważone Zamówienia Publiczne. Monitoring prawa i standardów”. Program spotkania jest dostępny tutaj.
 • 10.12.2014, Warszawa –  Konferencja „Biznes a Prawa Człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka” zorganizowana przez UN Global Compact w Polsce z okazji Dnia Praw Człowieka z udziałem wysokiej rangi przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Prezentacja przedstawicielki PIHRB miała za zadanie wprowadzić w problematykę Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka i ich wdrażania.
 • 23-24.10.2014,  Katowice – wystąpienie wiceprezes Joanny Szymonek –  O wartości synergii – czyli o współpracy Związków zawodowych z NGOs podczas Seminarium  dot. Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych w których uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z krajów Grupy Wyszehradzkiej.  Warsztaty miały na celu przybliżyć związkowcom zasady dotyczące stosowania Wytycznych OECD w działalności związkowej oraz na rzecz poprawy i przestrzegania standardów pracy w przedsiębiorstwach wielonarodowych.
 • 09.10.2014,  Warszawa – na zaproszenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  Joanna Szymonek, Wiceprezes PIHRB, reprezentowała Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu  na konferencji  pod tytułem „Odpowiedzialny biznes i współpraca instytucjonalna – przeciwdziałanie handlowi ludźmi, pracy przymusowej i łamaniu praw pracowniczych migrantów.” Celem spotkania była dyskusja o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, pracy przymusowej i łamaniu praw pracowniczych migrantów.
 • 4.09.2014, Częstochowa – „Śniadanie z przedsiębiorcami” z udziałem Prezydenta Miasta Częstochowy. Prezentacja Prezeski instytutu nt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – zrównoważony rozwój. Wymiar praktyczny”.
 • 18-20.11.2014, Hanoi – wkład w prace I Grupy Roboczej (State duty to protect) w ramach 14th Informal ASEM Seminar on Human Rights, nt. Praw Człowieka i Biznesu.
 • 23.10.2014, Warszawa – warsztaty nt. praw człowieka i biznesu dla uczestników konferencji
  międzynarodowej „Warszawski Dialogu na rzecz Demokracji”organizowanej przez MSZ, European Endowment for Democracy i Community of Democracies.
 • 28.03.2014, Kraków – Prezentacja Joanny Szymonek, Wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu  nt. „Prawa człowieka w biznesie – od idei do praktyki” w ramach  Seminarium Naukowego poświęconego Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) prowadzonemu przez Katedrę Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakowską Szkołę Biznesu.
 • 19.03.2014, Bruksela – Wystąpienie Beaty Faracik, Prezeski Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu podczas sesji Podkomisji Praw Człowieka (DROI) Parlamentu Europejskiego poświęconej pracom nad umową międzynarodową dot. odpowiedzialności biznesu za naruszenia praw człowieka.   Tekst wystąpienia  / Agenda Plakat / EP TV nagranie video posiedzenia
 • 20.02 – 21.02.2013, Bruksela – wystąpienie eskperckie Beaty Faracik podczas II szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, połączonego z posiedzeniem połączonych Podkomisji Praw Człowieka (DROI), Komisji ds. Wolności Obywatelskich,
  Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), oraz udziałem przedstawicieli sześciu
  delegacji międzyparlamentarnych do krajów partnerstwa Wschodniego, a także
  reprezentancji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronestu.    Tekst wystąpienia (EN)  /  Videotransmisja z posiedzenia w Parlamencie Europejskim    /   Program II szczytu Obmudmanów
 • 9.10.2012, Bruksela – prezentacja na forum Podkomisji ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego w Brukseli opracowanej na zlecenie Parlamentu Europejskiego analizy nt. roli Narodowych Instytucji Praw Człowieka we wdrażaniu Wytycznych ONZ ds. Biznesu i
  Praw Człowieka (The Role of the NHRIs in the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Transmisję z posiedzenia można obejrzeć na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.