Prezentacja raportu PIHRB i Uniwersytetu w Erlangen pt. „HRDD Legislation – Options for the EU” w Parlamencie Europejskim

Polecamy Państwa uwadze raport autorstwa Beaty Faracik, PIHRB oraz Prof. Markusa Krajewskiego z Uniwersytetu w Erlangen pt. „Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence„, wchodzący w skład dwuczęściowej publikacji „Human Rights Due Diligence Legislation – Options for the EU”.

Briefing ten jest jednym z dwóch opracowanych na zlecenie Parlamentu Europejskiego, które będą prezentowane podczas połączonej sesji trzech komisji PE (DROI, JURI, INTA) w dniu 22 czerwca 2020 r. jako punkt odniesienia do dyskusji w Parlamencie Europejskim na temat potrzeby wprowadzenia wiążących regulacji z zakresu należytej staranności w obszarze praw człowieka.

Parlament Europejski (PE) wielokrotnie podkreślał potrzebę zaostrzenia europejskich wymagań dla firm w celu zapobiegania łamaniu praw człowieka i szkód dla środowiska oraz zapewnienia ofiarom dostępu do środków odwoławczych. Debata – zarówno w instytucjach UE, jak i w kilku państwach członkowskich – zintensyfikowała dyskusję na temat obowiązków w zakresie należytej staranności przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw. W tym kontekście podkomitet PE ds. Praw człowieka (DROI) poprosił o dwa briefingi na temat konkretnych kwestii związanych z prawami człowieka, które powinien rozważyć podczas przygotowywania swojego stanowiska.

BriefingSubstantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence” zawiera przegląd istniejących podejść legislacyjnych do obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka oraz propozycje różnych grup interesariuszy (związków zawodowych, biznesu, organizacji pozarządowych) dotyczące zakresu potencjalnego prawodawstwa Unii Europejskiej (UE) dotyczącego obowiązkowej należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze praw człowieka. W briefingu omówiono kluczowe elementy merytoryczne potencjalnego prawodawstwa UE, w tym opcje dotyczące praw człowieka objętych wymogiem należytej staranności; rodzaje naruszeń; potrzebę zawarcia konkretnych zobowiązań dotyczących kobiet i osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz obowiązków firm w zakresie poszanowania i ochrony praw człowieka. Zaleca się, aby potencjalne prawodawstwo UE w zakresie praw człowieka i praw człowieka obejmowało wszystkie prawa człowieka i obejmowało wszystkie rodzaje naruszeń. Przepisy powinny odnosić się do dodatkowych obowiązków, które mogą opierać się na istniejących traktatach i instrumentach dotyczących praw człowieka, takich jak CEDAW, CRC, CRPD i UNDRIP. Ustawodawstwo powinno obejmować wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości i przyjmować podejście niesektorowe. Ponadto przepisy nie powinny mieć zastosowania wyłącznie do własnych działań firmy, ale także do jej relacji biznesowych, w tym łańcucha wartości. Wreszcie, ustawodawstwo powinno przyjąć merytoryczny model należytej staranności i wymagać od firm aktywnego udziału w analizie, łagodzeniu i naprawianiu wszelkich negatywnych skutków dla praw człowieka w oparciu o ich własne działania i związanych z nimi w relacjach biznesowych.

Polecamy Państwa uwadze także drugi briefing autorstwa Claire Methven O’Brien i Olgi Martinez-Ortega pt. „EU Human Rights Due Diligence Legislation: Monitoring, Enforcement and Access to Justice for Victims”.

Obydwie publikacje są opublikowane w ramach zbiorczej publikacji pt.„Human Rights Due Diligence Legislation – Options for the EU” i dostępne na stronie Parlamentu Europejskiegotutaj.

Agenda sesji Parlamentu Europejskiego jest dostępna tutaj. Sesję można oglądać na stronie: EP Live.

Information about the report in English:

PIHRB has co-authored one of the two briefings (published in one file) commissioned and recently published by the European Parliament with an aim to inform the Parliament’s position during the legislative process to adopt EU HRDD legislation and published in one volume under the title “Human Rights Due Diligence Legislation – Options for the EU”. The two briefings are:

The briefings are available here: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/DROI/DV/2020/06-22/DGEXPObriefingHumanRightsDueDiligence_EN.pdf

ABSTRACT

“The European Parliament (EP) has repeatedly underlined the need for stronger European requirements for companies to prevent human rights abuses and environmental harm and to provide access to remedies for victims. The debate —both in the EU institutions and in several Member States —has intensified surrounding due diligence obligations for companies throughout the supply chain. In this context, the EP Human Rights Subcommittee (DROI) requested two briefings on specific human rights related issues it should consider while preparing its position.

The first briefing provides an overview of the existing legislative approaches to mandatory Human Rights Due Diligence and proposals by non-state actors, concerning the scope of potential European Union (EU) legislation on binding human rights due diligence (HRDD) obligations for companies. The briefing discusses key substantive elements of potential EU HRDD legislation including options for human rights covered by the due diligence requirement; types of violations; specific references regarding women and persons in vulnerable situations and the duties of companies to respect and protect human rights. It is recommended that a potential EU HRDD legislation should comprise all human rights and cover all types of violations. The legislation should refer to additional duties, which can be based on existing human rights treaties and instruments such as CEDAW, CRC, CRPD and UNDRIP. The legislation should cover all companies independently of their size and take a non-sector specific approach. Furthermore, the legislation should not apply solely to the company’s own activities, but also to its business relations including the value chain. Finally, the legislation should adopt a substantive due diligence model and require companies to engage actively in analysing, mitigating and remedying any adverse impacts on human rights based on their own activities and connected to them in their business relations.

The second briefing explores options for monitoring and enforcement of European Union (EU) human rights due diligence legislation, and how such legislation should contribute to access to justice and remedy for victims of human rights abuses linked to the operations of businesses inside or operating from Member States (MS). The briefing reviews existing due diligence and disclosure schemes and considers the feasibility of specific options for monitoring, enforcement and access to remedy within a future EU due diligence law. The briefing recommends that such legislation should require effective monitoring via company-level obligations, national and EU-level measures, including repositories of due diligence reports, lists of companies required to report, information request procedures, monitoring bodies and delegated legislation or guidance further elaborating on due diligence under the law. Regarding enforcement, the law should inter alia require MS to determine appropriate penalties for noncompliance and to establish enforcement rights for interested parties. Finally, on remedy, the law should, besides requiring companies to establish complaint mechanisms, provide for national and EU measures, including requirements that MS ensure effective means of remedy and redress for victims and establish or identify bodies to investigate abuses, initiate enforcement and support victims.”

EP HEARING

Briefings will be presented at the joint hearing of the 3 committees (DROI, JUST, INTA) of the European Parliament that is scheduled to take place on 22 June at 13.45 -14.45 (Brussels/online).

Hearing’s agenda is here: https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/DROI?meeting=DROI-2020-0622_1&session=06-22-13-45

Session can be watched live: EP Live.